Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Page Notifications

Subscribe to: Kerkelijk patriarchaat II

In de vorige vrije-Interpretatie is geconcludeerd dat Professor Barr aantoont in haar boek “The making of Biblical womanhood” dat in de (bijbelse) geschiedenis van de kerk de dominantie van de man het gevolg is van patriarchale patronen die hun oorsprong vinden in de zondeval. Uit het feit dat de dominante positie van de man veroorzaakt is door de zondeval, betekent dat zij niet kan worden verklaard door de schepping zelf. Integendeel, in de vorige Vrije-Interpretatie is juist betoogd dat Adam helemaal geen voordeel had van het als eerste geschapen te zijn anders dan dat hij ontdekte dat Gods conclusie dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn, berust op waarheid. 

Romeinen 16
Dat wordt niet weerlegd doordat Paulus betekenis toekent aan het als eerste geschapen zijn van Adam wanneer hij een relatie legt in 1 Timotheüs 2: 11-15 tussen Adam als eerst geschapene en het verbod aan vrouwen in Efeze om te onderwijzen en gezag uit te oefenen over mannen; dat op zichzelf kan geen argument opleveren ter verklaring dat de Scheppingsorde rangorde impliceert. Alleen al in het licht van Barr haar bespreking van Romeinen 16 in haar boek, waarin zij constateert dat Paulus meer vrouwen dan mannen noemt als zijn medewerkers, waaronder Junia als vooraanstaande apostel tussen de andere apostelen, kan aan Paulus zijn opmerkingen in 1 Timotheüs 2:11-15 niet de conclusie worden verbonden dat hij zich in die brief beroept op een algemeen geldende regel, laat staan op een scheppingsorde. Het wordt bijvoorbeeld ook niet weerlegd door de zogenaamde huishouding-codes waar Paulus zich op beroept. Daarvan toont Barr met kracht van argument aan de Paulinische brieven, waarin over christelijke huishoudingscodes geschreven wordt, niet gemotiveerd zijn door een scheppingsorde van voor de zondeval, maar een herschikking is van de heersende Romeins-Griekse huishoudcodes, zoals die bij het ontstaan van de christelijke gemeenten geldend waren; tegenover die, door mannelijke dominantie overheerste huishoudcodes, stelde Paulus zijn christelijke huishoudcodes, gebaseerd op de gelijkwaardigheid van allen die in Christus geloven. In feite een revolutionair tegengeluid, op bijbelse gronden,  waarin Paulus zich verzette tegen mannelijke heerszucht.

Pinksterdag
Bovendien laat ook Lucas dat zien wanneer hij in het boek Handelingen de uitstorting van de Heilige Geest beschrijft wanneer vrouwen volop het evangelie verkondigden. Zo had Jezus immers, bij Zijn hemelvaart de discipelen gezegd dat als de Heilige Geest zou worden uitgestort zij kracht zouden ontvangen om van Hem te getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Nadat Jezus ten hemel is gevaren, komen de apostelen samen met de vrouwen, Maria de moeder van Jezus en zijn broers bij elkaar waren. De groep bestond zelfs uit maar liefst 120 mensen, mannen en vrouwen. Als op de Pinksterdag de Geest wordt uitgestort zijn zij allen bijeen. En de Heilige Geest, zo schrijft Lucas, kwam op hen allemaal, dus ook op de vrouwen. En als dat gebeurt blijkt dat allen - dus niets slechts de apostelen, maar ook de vrouwen - op luide toon begonnen te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Er zijn daarom geen bijbelse gronden die pleiten voor enige prioriteit van de man. De heerszucht van de man kan daarom niet worden verklaard door de gebeurtenissen in Genesis 1 en 2, terwijl Paulus’ specifieke aanwijzingen over de positie van vrouwen in een beperkt aantal teksten in zijn brieven geen rechtvaardiging zijn voor die interpretatie, omdat uit andere bijbelgedeelten nadrukkelijk blijkt dat vrouwen actieve medearbeiders zijn bij de verkondiging van het evangelie, waaronder apostel Junia. Ook de vrouwen bij het graf mochten zonder enige restrictie de opstanding aan de apostelen verkondigen. Als metterdaad er een scheppingsorde zou zijn, zou die de vrouwen bij het graf verhinderd hebben de opstanding aan de apostelen te verkondigen en het apostolaat van Junia in de weg hebben gestaan. 

Heroverwegen
Uit het vorenstaande blijkt dat het kerkelijke standpunt dat uit het geheel van de Bijbel duidelijk zou blijken dat het onderwijzen en geestelijk leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt, is gebaseerd op een aanvechtbare exegese, terwijl op grond de bevindingen van professor Barr, blijkt dat in de loop van de kerkgeschiedenis patriarchale patronen de kerk zijn binnengedrongen. De bijbelse en historische feiten die Barr in kaart heeft gebracht, rechtvaardigen de reeds ingenomen standpunten opnieuw te heroverwegen. Het biedt de kerken een mogelijkheid om hun tegenstellingen te boven te komen. Het biedt de mogelijkheid om vanuit een verfrissende gezichtspunten de (bijbelse) geschiedenis onder ogen te zien en de mogelijkheid open te houden dat op grond van historische feiten de gereformeerde ambtsleer op een dwaling berust. Dat impliceert dat de kerk zich schuldig zou maken een groot onrecht. Dan zou het hoog tijd worden dat de kerk haar verantwoordelijkheid neemt en aan vrouwen hun gelijkwaardige positie in de kerk teruggeeft. Dat is in het belang van het Evangelie, de voortgang van het Evangelie en voor de ontvankelijkheid van mensen voor het Evangelie.

 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.