Prealabel

Het besluit van de classis Apeldoorn blijft een netelige kwestie binnen de CGK-kerken. Dat heeft volgens mij niet eens zozeer te maken met de vrouw in het ambt zelf als wel met het schriftverstaan wat daaraan ten grondslag ligt. De gevolgen daarvan zijn dat het voor een deel van het kerkverband niet of nauwelijks denkbaar is dat binnen het kerkverband uitzonderingen worden toegestaan op het besluit dat het ambt niet openstaat voor vrouwen.

Rechtsbijstand-innovatiefonds

Misschien hebt u het ook langs zien komen op social media; een filmfragment van een discussie tussen minister Dekker en Sociale advocatuur. In het filmpje dat op Youtube is te zien, vertelt minister Dekker dat hij niet eerst het dak wil herstellen, omdat hij het plan heeft om de woning te vergroten met een uitbouw. U begrijpt, deze vergelijking ziet op de stelselwijziging in de gefinancierde rechtsbijstand die minister Dekker voor ogen heeft.

Minst verstrekkende kerkorde

Het leek zo mooi, wellicht te mooi om waar te zijn, de classis Apeldoorn verdraagt dat de samenwerkingsgemeente in Arnhem de ambten voor vrouwen open te stellen. Het classisbesluit is weloverwogen en gemotiveerd. Het geeft blijk van realisme, maar vooral ook dat daarin terecht tot uitdrukking wordt gebracht dat, in het belang van lokale eenheid, aan deze samenwerkingsgemeente wordt toegestaan er voor te kiezen de ambten voor vrouwen open te stellen.

Meedenken met Paulus en Bert

Het is - wat mij betreft - opvallend stil in de media over het boek van dr. Bert Loonstra “ Meedenken met Paulus “. Je zou verwachten wanneer iemand als theoloog komt met een dergelijk prikkelend en vernieuwend inzicht over Paulus zijn opvattingen over letter en Geest, de verhouding tussen God, Christus en gelovigen en de wet en noem maar op, daarover onder theologen een publieke discussie zou ontstaan. Het kan uiteraard aan mij liggen, maar afgezien van een enkele recensie, lijkt het boek weinig stof te doen opwaaien.

Recht op rechtsbijstand

Ik kom toch nog een keer terug Op mijn blog over het voornemen van minister Dekker om de gefinancierde rechtsbijstand grotendeels af te schaffen. De vorige keer heb ik betoogd dat advocaten die Pro deo werken naarstig op zoek moeten naar andere verdienmodellen. Dat lijkt mij nog steeds verstandig en noodzakelijk want hoe minder afhankelijk van de overheid des ter beter dat is lijkt mij.

Pagina's