• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Een initiatief van een zestal Christelijke Gereformeerde predikanten om een brandbrief te sturen aan al hun collegapredikanten en evangelisten is lang niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Dat bleek uit een reactie van het bestuur van Bewaar het Pand. Uit de toelichting bij de reactie op haar website blijkt dat het aanvankelijk kennelijk de bedoeling was om haar kritiek niet in de media te ventileren, maar ook, net als het zestal, alle Christelijke Gereformeerde predikanten en evangelisten een brief te sturen waarin zij hun bezwaren tegen het initiatief van zestal hebben verwoord.

De uitspraak van de Voorzieningenrechter waarin de Staat is veroordeeld om artikel 8 lid 1 en 3 Wbbbg ( Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag) per omgaande buiten werking te stellen , waardoor ook de Tijdelijke regeling vervalt, zal voor het kabinet een grote tegenvaller zijn.

Verbazend dat er onder Tweede Kamerleden tumult is ontstaan over het feit dat belastingzaken niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen. Dat is namelijk de regel. Dat geldt dus ook voor zaken die voortkomen uit de toeslagenaffaire. De suggestie dat sprake zou zijn van machtsmisbruik lijkt ver gezocht, omdat de regel niet is ingevoerd vanwege de toeslagenaffaire, maar reeds bestond. Kamerleden die rechtsbescherming in hun portefeuille hebben zouden dat toch eigenlijk moeten weten.

Doordat de coronacrisis voortduurt komt het afwerken van de agenda van de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in het gedrang. Ofschoon zij inmiddels een aantal malen online vergaderd heeft, staan er zaken op de agenda die als uitgangspunt niet geschikt lijken te zijn voor een online bespreking. Met name het onderwerp van vrouw en ambt blijkt een dusdanig gevoelig thema dat het niet geschikt geacht wordt om via een Zoom-vergadering te doen. Voor dat standpunt is zeker begrip op te brengen.