Meat the Victims

Terecht is er verontwaardiging over de bezetting door activisten van een boerderij in Boxtel. Het is uiteraard onbestaanbaar dat dit soort extremisten het recht in eigen hand nemen. Het hebben van extremistische standpunten is uiteraard op zichzelf geoorloofd, maar dat biedt geen rechtvaardiging om de wet aan je laars te lappen door een boerderij te bezetten. In een radioprogramma werd zo’n activist aan het woord gelaten. Het is al de vraag in hoeverre aan dergelijk ongure types een podium zou moeten worden geboden, maar los daarvan was wat deze man uitkraamde tenenkrommend.

Fundamentele vraag

Het is best zorgelijk te noemen dat in toenemende mate het recht, de rechtspraak en de rechtsbescherming worden ingezet voor louter het oplossen van een probleem. Op zichzelf lijkt het heel acceptabel dat geprobeerd wordt om verder te kijken dan het bij de rechtbank voorliggende juridische probleem, maar ondertussen schuilt daarin ook een groot risico. Het grootste risico is dat controle op een rechtmatige en te billijken oplossing van het probleem onvoldoende is of zelfs geheel ontbreekt.

Scheve verhoudingen

Ofschoon niet verrassend, geeft de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad voor Rechtsbijstand en LegalGuard,een heldere inkijk in de afspraken die gelden bij het uitvoeren van de pilot. Wat daarbij direct opvalt, is dat de minister inderdaad de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. De minister heeft in antwoord op kamervragen van het kamerlid Van Nispen geantwoord dat ‘de zaken in deze pilot worden behandeld door de juristen van LegalGuard.

LegalGuard II

Het heeft even geduurd maar de minister heeft de vragen van Kamerlid Van Nispen over de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard beantwoord. De antwoorden zijn kort en krachtig. Toch roepen de antwoorden bevreemding op, omdat in ieder geval één  antwoord niet te verenigen lijkt met de daarover bekende feiten. De minister geeft namelijk in zijn antwoorden aan dat de juristen die betrokken zijn bij de pilot in dienst zijn van LegalGuard. Dat komt niet overeen met wat LegalGuard bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven.

Legal Valley

Nu komt de aap uit de mouw. Het was natuurlijk ook wel te verwachten, maar de bedoeling van de pilot van LegalGuard of Achmea is niet anders dan gefinancierde rechtsbijstand ook mogelijk te maken voor rechtsbijstandverzekeraars. Niets meer en niets minder. De pilot houdt niet meer en anders in dan vast te stellen dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars kwalitatief hetzelfde kunnen als advocaten.

Pagina's